سوالات فصل ششم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

سوالات فصل ششم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

 

-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت……………………به سطح زمین می رسد
۲- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
۳- آب کره چیست؟
 


۴-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟
 
۵-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین……………..و بقیه…………..هستند
۶-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در……………………..و بعد از آن در………………….و کمتر از همه  در………………قرار دارد
۷- ابرها چگونه تشکیل می شود؟
 
۸- بارش چگونه به وجود می آید؟
 
۹- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟
 
۱۰- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
 
۱۱- تگرگ چگونه به وجود می آید؟
۱۲- برف چگونه به وجود می آید؟
 
۱۳- هواشناسی چیست؟
۱۴- ابرها چگونه بارور می شوند؟
۱۵- منظور از بارش مصنوعی چیست؟
 
۱۶- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟
 
۱۷- منظور از آب جاری چیست؟
 
۱۸- حوضه آبریز چیست؟
 
۱۹- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۲۰- هدف از احداث سد چیست؟
 
۲۱- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟
 
۲۲- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟
 
۲۳- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟
 
۲۴- آبشار یا تنداب چیست؟
 
۲۵- علت تشکیل آبشار چیست؟
 
۲۶- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟
 
۲۷- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
۲۸- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟
 
۲۹- آبدهی رود را تعریف کنید
 
۳۰- فرمول آبدهی رود را بنویسید
 
۳۱- اگر سرعت رود ۳ متر بر ثانیه و سطح مقطع آن ۲۰ متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟
 
۳۲- اگر آبدهی رود ۶ متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن ۲ متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است
 
۳۳- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید
 
۳۴- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
 
۳۵- دریاچه ر اتعریف کنید
 
۳۶- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟
 
۳۷- بزرگترین دریاچه جهان…………………….نام دارد
۳۸- انواع دریاچه ها را نام ببرید
 
۳۹ – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟
 
۴۰- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟
۴۱- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟
۴۲- دریاچه………………..در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن……………………………است.
۴۳- غار علیصدر در استان…………….قرار دارد که علت تشکیل آن……………………………………..است
 
۴۴- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
۴۵- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟
 
۴۶- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟
 
۴۷- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟
 
۴۸- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟
 
۴۹- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟
 
۵۰- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
 
۵۱- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟
 
۵۲- سونامی یا آبتاز چیست؟
 
۵۳- جریان دریایی چیست؟
 
۵۴- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
۵۵- جزر چیست؟
 
۵۶- مد چیست؟
 
۵۷- علت جزر و مد چیست؟
 
۵۸- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟
 
۵۹- یخچال طبیعی چیست؟
 
۶۰- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید.
 
۶۱- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟

منبع :ندای علوم تجربی

نوشتن پاسخ