سوالات فصل ششم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

سوالات فصل ششم علوم تجربی هفتم(متوسطه یک)

 

-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت……………………به سطح زمین می رسد
۲- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
۳- آب کره چیست؟
 


4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟
 
5-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین……………..و بقیه…………..هستند
۶-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در……………………..و بعد از آن در………………….و کمتر از همه  در………………قرار دارد
۷- ابرها چگونه تشکیل می شود؟
 
8- بارش چگونه به وجود می آید؟
 
9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟
 
10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
 
11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟
۱۲- برف چگونه به وجود می آید؟
 
13- هواشناسی چیست؟
۱۴- ابرها چگونه بارور می شوند؟
۱۵- منظور از بارش مصنوعی چیست؟
 
16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟
 
17- منظور از آب جاری چیست؟
 
18- حوضه آبریز چیست؟
 
19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟
 
20- هدف از احداث سد چیست؟
 
21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟
 
22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟
 
23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟
 
24- آبشار یا تنداب چیست؟
 
25- علت تشکیل آبشار چیست؟
 
26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟
 
27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
۲۸- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟
 
29- آبدهی رود را تعریف کنید
 
30- فرمول آبدهی رود را بنویسید
 
31- اگر سرعت رود ۳ متر بر ثانیه و سطح مقطع آن ۲۰ متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟
 
32- اگر آبدهی رود ۶ متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن ۲ متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است
 
33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید
 
34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟
 
35- دریاچه ر اتعریف کنید
 
36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟
 
37- بزرگترین دریاچه جهان…………………….نام دارد
۳۸- انواع دریاچه ها را نام ببرید
 
39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟
 
40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟
۴۱- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟
۴۲- دریاچه………………..در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن……………………………است.
۴۳- غار علیصدر در استان…………….قرار دارد که علت تشکیل آن……………………………………..است
 
44- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟
 
46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟
 
47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟
 
48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟
 
49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟
 
50- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
 
51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟
 
52- سونامی یا آبتاز چیست؟
 
53- جریان دریایی چیست؟
 
54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید
 
55- جزر چیست؟
 
56- مد چیست؟
 
57- علت جزر و مد چیست؟
 
58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟
 
59- یخچال طبیعی چیست؟
 
60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید.
 
61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟

منبع :ندای علوم تجربی

نوشتن پاسخ