سوالات متن فصل علوم۳ هفتم(اتم ها و الفبای آن)

فصل ۳(اتم ها و الفبای آن)


۱-  ماده چیست؟

۲- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

۳- اتم چیست؟

۴- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.

۵- ترکیب را تعریف کنید؟

۶- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.(نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

۷- ویژگی های جامدات را بنویسید.

۸- ویژگی های مایعات را بنویسید.

۹- ویژگی های گازها را بنویسید.

۱۰- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.

۱۱- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.

۱۲-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.
۱۳- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.

۱۴- چند عنصر فلز را نام ببرید.

۱۵- چند عنصر نافلز را نام ببرید.

۱۶- مولکول چیست.

۱۷- عناصر فلزی ساختار……………….و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار…………………..دارند.

۱۸- چند ویژگی کلر را بنویسید.

۱۹- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

۲۰- ۵ مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل)

۲۱-۷مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل)

۲۲- چند ویژگی جیوه را بنویسید.

۲۳- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
۲۴- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

۲۵- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

۲۶- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟

۲۷- در کبسول آتش نشانی …………………..وجود دارد.
۲۸- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید.

۲۹- نماد الکترون ………….نماد پروتون………………و نماد نوترون……………..است.
۳۰- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
۳۱- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟
۳۲- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟

۳۳- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند.

۳۴- انبساط را تعریف کنید.

۳۵- انقباض را تعریف کنید.

۳۶- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

۳۷- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید.

۳۸- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید.

۳۹- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید.

۴۰- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب)

۴۱-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس)

۴۲- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید.

۴۳- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟

۴۴- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

۴۵- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟

۴۶- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟

۴۷- ذوب را تعریف کنید با مثال.

۴۸- انجماد را تعریف کنید با مثال.

۴۹- تبخیر را تعریف کنید با مثال.
۵۰-میعان را تعریف کنید با مثال.

۵۱-فرازش را تعریف کنید با مثال. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

۵۲- چگالش را تعریف کنید با مثال.

۵۳- نام علمی آهک چیست؟
۵۴- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.

۵۵- چند کاربرد نفت خام را بنویسید.

۵۶- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

 

منبع :سایت ندای علوم تجربی

نوشتن پاسخ